En Chine

Du VIe siècle au XIIIe siècle

Bodhidharma
Eka
Sosan
Doshin
Konin
Eno
(638-713) 5 branches

Seigen Gyoshi
Sekito Kisen
Yakusan Igen
Ungan Donjo
Tozan Ryokai
.
Fuyo Dokai
.
Tendo Nyojo

Tenno Dogo
.
Tokusan Senkan
.
.
.

École Ummon

Kataku Jinne
.
.
.

École Ho-tse
.
.
Keiho Shumitsu

Nangaku Ejo
Baso Doitsu
Hyakujo Ekai
Obaku Kiun
Rinzai Gigen
.
.
.
.
Yoka Genkaku